Villkor

Betalningsvillkor

Vid bekräftelse av bokning sker fakturering av anmälningsavgift. Anmälningsavgiften är 20% av bokningens totala belopp. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar. Slutbetalning kommer att faktureras samtidigt med anmälningsavgiften och datum för slutbetalningen är ställt till 45 dagar innan det ankomstdatum som är angivet på bekräftelsen.

Om resan beställs när det är mindre än 60 dagar till ankomstdatum, sker endast slutbetalning, som skall betalas inom 10 dagar.

Vid första betalningstillfället ses betalningen som en bekräftelse på att resenären godkänner och accepterar Golf del Sols allmänna information och villkor, som blir bindande för båda parter.

Observera att vi inte kan garantera valt boende och golf om inte betalning erhållits i enlighet med de förfallodagar som finns angivna på fakturorna.

Avbeställningsskydd och tilläggsförsäkringar

Golf del Sol tillhandahåller inga avbeställningsskydd eller reseförsäkringar. Kontrollera med ert försäkringsbolag och/eller bank vad som ingår i er hemförsäkring . Kompletterande avbeställningsskydd och reseförsäkringar finns att köpa från ett flertal försäkringsföretag och det är resenärens ansvar att se till att fullgott försäkringsskydd finns.

Resevillkor

Följande villkor gäller mellan Golf del Sol, i texten kallad ”Arrangören”, och den som bokar arrangemanget, i texten kallad ”Köparen”. Villkoren är baserade på Konsumentverkets allmänna villkor, kompletterat med några förändringar och tillägg för anpassning till Golf del Sol´s verksamhet.

1. Avtalet

1.1 Arrangören ansvarar gentemot köparen för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot köparen på samma sätt som arrangören.

1.2 Uppgifter i arrangörens kataloger och broschyrer är bindande för denne. Arrangören får dock ändra uppgifter i kataloger eller broschyrer innan avtal har träffats. Detta får dock endast ske om ett uttryckligt förbehåll om det har gjorts i katalogen eller broschyren och om köparen tydligt informeras om ändringarna.

1.3 Arrangören skall hålla köparen underrättad om frågor av betydelse för köparen som sammanhänger med avtalet.

1.4 En anslutnings resa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris, eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.5 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat köparens beställning och köparen inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar. Arrangören skall bekräfta köparens beställning utan dröjsmål.

2. Betalning av priset för resan

2.1 Köparen skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.2 Arrangören får i samband med bekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften är 20% av bokningens totala belopp och skall betalas inom 10 dagar från att köparen erhållit en skriftlig bekräftelse från arrangören.

2.3 Slutbetalningen skall vara arrangören tillhanda senast 45 dagar innan avresan. 

2.4 Om resan beställs när det är mindre än 60 dagar till avresa, sker endast slutbetalning, som ska betalas inom 10 dagar från beställningsdatum. 

2.5 Samtliga betalningar skall ske i svenska kronor.

2.6 Transaktionsavgifter, valutaväxlingsavgifter med mera är ej medräknat i priset och bekostas av köparen själv.

2.7 Om köparen inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.

3. Köparens rätt till avbeställning av bokningen

3.1 Köparen har rätt att avbeställa enligt följande. – Avbeställningskostnaden är alltid lägst 250 kronor per person. 3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före arrangemanget skall köparen erlägga anmälningsavgiften, 10 % av bokningens pris. 

3.1.2 Vid avbeställning senare än 30 dagar, men tidigare än 15 dagar före arrangemanget skall köparen erlägga 40 % av priset.

3.1.3 Köparen skall betala hela arrangemangets pris vid avbeställning senare än 15 dagar före arrangemanget. 3.2 Köpare som har träffat avtal om avbeställningsskydd har rätt att avbeställa, enligt följande. – Vid fastställande av resans pris skall i resans pris inte inräknas vad resenären erlagt för avbeställningsskydd. – Vid avbeställning enligt punkt 3.2 har resenären inte rätt att få tillbaka vad han betalat för avbeställningsskyddet.

3.2.1 Om resenären har avbeställningsskydd får resan i fall som anges i punkt 3.2.2 – 3.2.4 avbeställas utan annan kostnad än den expeditionsavgift som framgår av arrangörens katalog eller broschyr. Expeditionsavgiften får högst uppgå till 5 % av resans pris dock lägst 250 kronor.

3.2.2 Avbeställning får ske om köparen eller dennes make/maka/sambo, köparens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken köparen gemensamt beställt resan före avresan, men efter det att avtalet blivit bindande för köparen enligt punkt 1.5 drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.2.3 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar köparen efter det att avtalet blivit bindande enligt punkt 1.5 och om händelsen är av så ingripande karaktär för köparen att det inte är rimligt att kräva att köparen skall genomföra resan. Köparen skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då beställning gjordes. Sådan ingripande händelse är t ex brand i den egna bostaden.

3.2.4 Avbeställning får ske om person med vilken köparen gemensamt gjort beställning avbeställer med stöd av punkterna 3.2.2 eller 3.2.3 och det är oskäligt att köparen skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.2.5 Köpare som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.2.2 – 3.2.4 skall erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för köparen. 

3.2.6 Köparen skall avbeställa så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Senast sju dagar efter avbeställningen skall läkarintyg beträffande akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall och i förekommande fall släktskapsintyg vara arrangören tillhanda. Intygen skall innehålla alla för avbokningen relevanta uppgifter såsom: A) läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang, B) diagnos, C) dag för första behandlingen/undersökningen, D) datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa. Av läkarintyget skall även läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer framgå samt läkarens namnförtydligande genom stämpel. 

3.3 Avbeställning skall ske skriftligen till arrangören.

3.4 Efter avbeställning skall belopp som köparen har tillgodo enligt ovan återbetalas utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter avbeställningen.

4. Köparens rätt att överlåta avtalet

4.1 Köparen får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i arrangemanget. Köparen måste i skälig tid före arrangemanget underrätta arrangören om överlåtelsen.

4.2 När avtalet har överlåtits är överlåtaren och förvärvaren solidariskt ansvariga gentemot arrangören för vad som återstår att betala för arrangemanget och för extra kostnader som kan uppkomma på grund av överlåtelsen.

5. Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan

5.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren. Arrangören får ändra avtalsvillkoren till köparens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att detta får ske.

5.2 Köparens rätt att frånträda avtalet Köparen får frånträda avtalet, om arrangören förklarar att han inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen. Köparen får också frånträda avtalet om avtalsvillkoren ändras väsentligt till hans nackdel. Om arrangören avser att bryta avtalet eller om han vill ändra avtalsvillkoren, skall han underrätta köparen snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt första stycket. Köparen skall inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet. Gör han inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
5.3 Köparens rätt till ersättningsarrangemang Frånträder köparen avtalet enligt punkt 5.2 har han rätt till ett annat arrangemang som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om köparen godtar ett sämre arrangemang har han rätt till ersättning för prisskillnaden. Avstår köparen från sin rätt till ersättningsarrangemang, eller kan ett sådant arrangemang inte erbjudas, skall han snarast få tillbaka vad han har betalat enligt avtalet. Bestämmelserna i första och andra styckena gäller också om arrangören ställer in arrangemang utan att köparen är skuld till det.

5.4 Köparens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av arrangemang I sådana fall som avses i punkt 5.3 har köparen rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in arrangemanget föreligger inte om arrangören visar att arrangemanget inte kunnat genomföras på grund av ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denna inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

5.5. Ändring av priset Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för arrangemanget med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: 1. ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i arrangemanget, eller 2. ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för arrangemanget. Priset får höjas med ett belopp som motsvarar köparens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i 1 – 2 ovan i denna punkt. Om t ex en avgift enligt punkt 2 ovan ökar med 100 kronor för varje köpare får priset höjas med samma belopp. Om köparen så begär är arrangören skyldig att redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt 1 och 2 ovan föreligger endast om kostnadsökning överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före det avtalade arrangemanget. Arrangören skall så snart som möjligt underrätta köparen om prisförändringarna. Arrangemangets pris skall sänkas om arrangörens kostnader tidigare än 20 dagar före det avtalade arrangemanget, av samma skäl som ovan angivits, minskar. Vid kostnadsminskning enligt 1 och 2 ovan skall priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 60 kr.

5.6 Arrangörens och köparens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser mm. Såväl arrangören som köparen har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna enligt punkt 1.5 på eller i närheten av arrangemanget inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar arrangemangets genomförande eller förhållandena vid arrangemanget vid den tidpunkt då arrangemanget skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6. Arrangörens ändringar efter avresan, fel och brister

6.1 Uteblivna prestationer Om efter arrangemanget startat, en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, skall arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för köparen. Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar köparen på godtagbara grunder sådana arrangemang, skall arrangören, om det är skäligt, utan extra kostnad för köparen tillhandahålla någon annan ort som resenären godkänner. Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för köparen, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd. 6.1.2 Stängd golfbana och banarbete Vi reserverar oss för underhållsarbeten på golfbanan. Vi reserverar oss även för att banornas kondition kan variera på grund av nederbörd och klimat. Vid extrema väderförhållanden kan banan stängas. Det är den lokala golfklubben som beslutar om golfbanan skall hållas öppen eller stängas för spel. Det kan förekomma att klubben ej tillåter spel på en viss del av banan på grund av att banarbeten eller liknande ska utföras. Ingen del av medlemskapet eller greenfeen återbetalas på dessa grunder om inte golfbanan ersätter arrangören.

6.2 Andra fel och brister Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i 6.1 har köparen rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. Köparen har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt andra stycket om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen eller om denne brutit ingångna avtal med arrangören. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i andra eller tredje stycket skall arrangören genast ge köparen den hjälp som behövs.

7. Reklamation och avhjälpande
7.1 Köparen får inte åberopa fel i vad han har rätt att fordra till följd av avtalet, om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören om felet. Detta bör om möjligt ske på arrangemangsplatsen.

7.2 Utan hinder av 7.1 får köparen åberopa fel, om arrangören har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

7.3 Om köparen framför klagomål som inte är obefogade, skall arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

8. Resenärens ansvar under resan

8.1 Arrangörens anvisningar mm. Köparen är skyldig att följa de anvisningar för arrangemangets genomförande som lämnas av arrangörens representant eller av annan person som arrangören anlitar. Köparen är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för arrangemanget, hus, lägenheter etc. och uppträda så att andra köpare eller andra personer inte störs. Om köparen på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

8.2 Köparens ansvar för skada Köparen är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t ex genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger köparen att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid arrangemangets genomförande.

8.3 Pass, visum, hälsobestämmelser mm. Köparen är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för arrangemangets genomförande, som t ex innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkringar, handicapkort och liknande. Köparen är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, avsaknad av giltigt pass eller uteblivet golfspel på grund av avsaknad av handicapkort.

8.4 Avvikande från arrangemanget Köpare som efter det att arrangemanget påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Köparen skall senast 24 timmar före utcheckningstidpunkt från anläggningen kontakta arrangörens representant för kontroll av uppgifter rörande utcheckning från arrangemanget.

9. Tvistlösning
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.